§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.masterfoto.eu (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Administratorem danych jest GRZEGORZ BERA prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GRZEGORZ BERA „Master Foto”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6571584285, REGON: 291077735.
 3. Dane osobowe zbierane przez GRZEGORZA BERA „Master Foto”, za pośrednictwem Serwisu www.masterfoto.eu, zwanym dalej: GRZEGORZ BERA „Master Foto”, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. GRZEGORZ BERA „Master Foto” dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§2 Rodzaj i cele przetwarzanych danych

 1. GRZEGORZ BERA „Master Foto” zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym  ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:
  • a) rejestracji konta w Serwisie Internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta,
  • b) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.
 3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje:
  • a) adres e-mail,
  • b) dane adresowe,
  • c) imię i nazwisko,
  • d) numer telefonu.
 4. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
 5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie.

 6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:

  • a) adres e-mail,
  • b) dane adresowe,
  • c) imię i nazwisko,
  • d) numer telefonu
 7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
 8. Przekazanie danych osobowych do GRZEGORZ BERA „Master Foto”  jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

 9. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • a) Prowadzenie rozmów typu chat online,
  • b) Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów,
  • c) Realizacja zamówionych usług,
  • d) Prowadzenie newslettera.

§3 Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

§4 Udostępnianie lub powierzanie danych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta  GRZEGORZ BERA „Master Foto” przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy   usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień  umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom GRZEGORZ BERA „Master Foto”  co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  • a) Podmioty przetwarzające. GRZEGORZ BERA „Master Foto” korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie GRZEGORZ BERA „Master Foto”.  Należą  do  nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy  do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  • b) Administratorzy. GRZEGORZ BERA „Master Foto” korzysta z dostawców, którzy nie  działają  wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.  
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  • a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest GRZEGORZ BERA „Master Foto” wówczas dane osobowe Użytkownika  przetwarzane są przez   GRZEGORZ BERA „Master Foto” tak  długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po   odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić GRZEGORZ BERA „Master Foto”  i jakie mogą być   podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  • b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GRZEGORZ BERA „Master Foto” tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym  czasie przez  okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. W przypadku skierowania żądania GRZEGORZ BERA „Master Foto” udostępnia dane osobowe  uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom  organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§5 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody:
  • a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Serwisowi GRZEGORZ BERA „Master Foto”.
  • b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  • c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez GRZEGORZ BERA „Master Foto” zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  • d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem GRZEGORZ BERA „Master Foto” może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli GRZEGORZ BERA „Master Foto” przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  • b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  • c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i GRZEGORZ BERA „Master Foto” nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych:
  • a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  • b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
   w których były przetwarzane,
   – wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
   w oparciu o jego zgodę,
   – wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
   Marketingowych,
   – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
   prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.
  • c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, GRZEGORZ BERA „Master Foto” może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu GRZEGORZ BERA „Master Foto”, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  • a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. GRZEGORZ BERA „Master Foto” nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  • b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   – gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas GRZEGORZ BERA
   „Master Foto” ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia
   prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
   – gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
   Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
   – gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
   wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia,
   dochodzenia lub obrony roszczeń,

   – gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 5. Prawo dostępu do danych:
  • a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza
   dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   – uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
   – uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
 6. Prawo do sprostowania danych:
  • a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
   sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
   Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma
   prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
   przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej.
 7. Prawo do przenoszenia danych:
  • a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, GRZEGORZ BERA „Master Foto” spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak GRZEGORZ BERA „Master Foto” nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownik ma prawo żądać od Serwisu GRZEGORZ BERA „Master Foto” przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§6 Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących  grup odbiorców:

 1. Operatorzy pocztowi,
 2. Kurierzy,
 3. Operatorzy płatności,
 4. Operatorzy rozwiązania typu chat online,

Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony.

§7 Zarządzanie bezpieczeństwem

 1. GRZEGORZ BERA „Master Foto” zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. GRZEGORZ BERA „Master Foto” stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie GRZEGORZ BERA „Master Foto” utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. GRZEGORZ BERA „Master Foto” nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 4. GRZEGORZ BERA „Master Foto” nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji  elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§8 Istotne techniki marketingowe

1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez GRZEGORZA BERA prowadzącego jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą GRZEGORZ BERA „Master Foto”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6571584285, REGON: 291077735 w celach marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).